Általános Szerződési Feltételek

 1. Szolgáltató

  A www.finant.hu címen elérhető alkalmazás és tartalom szolgáltatásáért felelős:

  Név:

  Székhely:

  Képviselő neve:

  Cégjegyzékszám:

  Adószám:

  Számlavezető pénzintézet:

  Bankszámlaszám:

  E-mail:

  Ügyvitel.Net Korlátolt Felelősségű társaság

  1117 Budapest, Budafoki út 183.

  Magyar Melinda ügyvezető igazgató

  01-09-897250

  14288612-2-43

  CIB Bank Zrt.

  10700378-47413809-51100005

  [email protected]

 2. A felhasználás célja
  1. A www.finant.hu címen elérhető honlap és az annak szerves részeként elérhető webalkalmazás célja a NAV Online Számla rendszerből számlaadatok letöltése, a pénzforgalom rögzítési lehetőségnek nyújtása a felhasználók részére, járulék- és szja adatok kimutatása, járulékbevallás előkészítése.
  2. A Szolgáltató az átalányadózás ügyviteli folyamatának támogatása céljából a www.finant.hu oldalon szakmai támogató cikkeket és egyéb tartalmakat jelentet meg.
  3. Jelen dokumentumban a „Honlap” alatt minden esetben a www.finant.hu címen elérhető tartalmakat, az „Alkalmazás” alatt a regisztrációt követően elérhető alkalmazást kell érteni. Felhasználó a Honlap látogatója és/vagy az Alkalmazás felhasználója.
 3. Felhasználási feltételek
  1. A felhasználás feltételei
   1. A Honlap tartalma regisztráció nélkül elérhető minden Felhasználó számára. Az Alkalmazás használatához regisztrációra, jelszó-megerősítésre és bejelentkezésre van szükség, illetve időponttól és kívánt szolgáltatásoktól függően használata díjfizetéshez kötött. A regisztráció során létrejövő, az alkalmazás használatához szükséges fiókra jelen dokumentum Felhasználói Fiókként hivatkozik.
   2. Az Alkalmazás funkciói nem használhatóak érvényes adószám és annak megfelelő érvényes NAV technikai felhasználó az Alkalmazásban való rögzítése nélkül.
   3. Mind a honlap, mind az alkalmazás használata során tilos minden olyan tevékenység, amely azok üzembiztos működését akadályozza vagy veszélyezteti. A Szolgáltató a visszaélésszerű, vagy más, a felhasználási feltételeket megsértő felhasználói magatartás esetén fenntartja maguknak a jogot, hogy a Honlaphoz és/vagy az Alkalmazáshoz való hozzáférést korlátozza, a Felhasználói Fiókot minden kapcsolódó adatával törölje vagy felfüggessze.
  2. A felelősség korlátozása
   1. A Honlapon történő útmutatók vagy egyéb információk közzététele során a Szolgáltató jóhiszeműen, az aktuális jogszabályokat figyelembe véve és az állami szervektől származó információkra alapozva jár el. Az útmutatók teljességéért és az esetleges pontatlanságokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
   2. Az Alkalmazás használata során megvalósuló számítások a Felhasználó számára átláthatóan, ellenőrizhetően történnek. Ebből következik, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget esetleges veszteségekért, járulékos veszteségekért, károkért és költségekért. Szintén nem vállal felelősséget a kifejezetten a Felhasználó feladatkörébe utalt feladatok megvalósulásáért.
   3. Mind a Honlap, mind az Alkalmazás használata a Felhasználó saját felelősségére történik.
  3. A szerzői jogok
   1. A Honlapon található információk és az Alkalmazás szerzői jogvédelem alatt áll. Nem tartoznak ide a Felhasználóktól származó tartalmak.
   2. Mind a Honlap, mind az Alkalmazás szoftverkódját visszafejteni tilos.
   3. A Honlapról vagy az Alkalmazásról készült képernyőfelvételek kizárólag magáncélúak lehetnek, és a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatóak fel.
   4. A Felhasználó saját adatai tekintetében kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adószámát, NAV technikai felhasználó adatait és minimálisan szükséges számlaadatait a Szolgáltató tárolja az Alkalmazás funkcióinak működtetése céljából. A Szolgáltató kijelenti, hogy más célra ezeket az adatokat nem használja fel, és a Felhasználótól érkező ilyen irányú igény esetén késlekedés nélkül törli azokat.
  4. Egyéb rendelkezések
   1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy mind a Honlapon, mind az Alkalmazáson előzetes figyelmeztetés nélkül módosítást, fejlesztést, javítást hajtson végre.
   2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül módosítani. A módosított ÁSZF-et annak hatálybalépése előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Honlapon. A Felhasználó felelőssége a mindenkori ÁSZF tartalmi ismerete. Ha a megváltozott feltételek a Felhasználó számára nem elfogadhatóak, jogosult felmondási igénnyel jelezni a szolgáltatás használatának felfüggesztését és adattörlési igényét. Amennyiben ezt nem teszi, az ÁSZF a 15 nap leteltét követően vagy a megjelölt hatálybalépési idővel (amelyik később következik be) elfogadottnak minősül.
 4. Az Alkalmazás
  1. Kezelt adatok köré és az adatkezelés célja
   1. Az Alkalmazás lehetőséget biztosít a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlák Átalányadó számításhoz szükséges adatainak letöltésére valamit Egyéb bevételek rögzítésére. A letöltött és bevitt adatok alapján információkat biztosít az SZJA és Járulékbevallások elkészítéséhez nem főállású átalányadózó egyéni vállalkozók részére.
   2. A Szolgáltató vállalja, hogy az Alkalmazás és paraméterei tekintetében elvégzi az elvárható jogszabálykövetést és az ebből származó esetleges módosításokat és fejlesztéseket a szükséges időpontban elérhetővé teszi a Felhasználó számára.
  2. Az igénybevétel módja

   Az Alkalmazás előfizetési csomagok keretében egy és tizenkét hónapra vehető igénybe. A mindenkori előfizetési csomagok a Honlapon érhetőek el. A Felhasználó az igénybevétel kezdő hónapját saját belátása szerint választhatja ki, azzal, hogy év közben csak összefüggő időszakok vehetőek igénybe.

  3. Próbaverzió

   A Szolgáltató az alkalmazást 2022.09.30 időpontig ingyenesen biztosítja (Próbaverzió). A Próbaverzió nem foglalja magában a 2022. szeptember hónapra szóló járulékbevallást.

  4. Elállás

   Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével és a díj megfizetésével az Alkalmazás felhasználási jogát azonnal megszerzi, így a szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 8/B.§ (2) bekezdése szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

  5. Lemondás

   Megvásárolt szolgáltatás határozott időtartamra szól, és csak a Szolgáltatóval való külön megállapodás formájában mondható le az időtartam lejárata előtt. A Szolgáltatás automatikusan nem újul meg.

  6. Az igénybevétel folyamata
   1. Felhasználó a Felhasználói Fiók létrehozását a Honlapon, a Regisztráció funkció meghívásával kezdeményezi. A Regisztráció során megadandó egy saját használatú email cím és egy jelszó.
   2. Az Alkalmazás ezt követően email cím megerősítést kér, szavatolandó, hogy a Felhasználó valóban felhasználója a megadott email címnek. A Felhasználó a levélben található link meghívásával igazolja ezt.
   3. Ezt követően a Felhasználó belép az alkalmazásba. Az induló tájékoztató elfogadását követően az Előfizetések lapra lép, amelyen kiválasztva a nyitó könyvelési hónapot, megadja a számlázáshoz szükséges adatokat és a kívánt csomagot. Ingyenes csomag választása esetén az alkalmazás azonnal használatba vehető, díjfizetés nem történik. A számlázáshoz szükséges adat a Felhasználó adószáma, a számla kiállítása az adóhatósági rendszerben tárolt cégadatokra történik.
   4. Nem ingyenes csomag esetén a Felhasználó az elérhető fizetési módok valamelyikének megválasztásával fizetést kezdeményez. A Szolgáltató kifejezetten vállalja, hogy a díj beérkezését követő 24 órán belül az alkalmazást elérhetővé teszi a Felhasználó számára. A Szolgáltató a fizetési lehetőségekről és azok folyamatáról külön tájékoztatót tesz közzé.
   5. A belépést követően az alkalmazás számára cégadatokat kell megadni. A kezdőoldalon megadott adószám mellett az egyéni vállalkozás és az átalányadózás kezdeti időpontja, és NAV technikai felhasználó megadása a minimálisan szükséges.
   6. Az Alkalmazás pénzforgalmi nyilvántartás alapján számítja ki a fizetendő adókat és járulékokat nem főállású átalányadós egyéni vállalkozók számára. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a beérkező pénzforgalmakat rögzítse. Előfizetéssel lefedett hónapok esetén számlánként és Egyéb bevételként, minden egyéb esetben kizárólag Egyéb bevételként rögzíthetőek a beérkező összegek. A kalkulációhoz az Alkalmazás az egyéni vállalkozás adatai és a pénzforgalmak rögzítése mellett az egyéni vállalkozás szüneteltetési adatait várja a Felhasználótól bemenetként. Minden Felhasználótól elvárt bemenet rögzítése a Felhasználó feladata és felelőssége.
   7. A felvitt pénzforgalmak alapján az alkalmazás a Vezérlőpulton mutatja meg a számítások eredményét, melyről az adott felület felugró tájékoztatók formájában tájékoztatja a Felhasználót és teszi ellenőrizhetővé a bevitt adatokat.
 5. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. Jogérvényesítés
   1. Az ügyintézés helye: A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségei azzal a megkötéssel, hogy személyes ügyintézésre a székhelyen nincs lehetőség.
   2. Az ügyintézés módja: Szolgáltató a Felhasználói kifogásokra legkésőbb 8 napon belül érdemben reagál. Szolgáltató az ügy jellegétől függően Teljesítési Segédet vehet igénybe, mely a reakció határidejét 15 napra módosítja.
  2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   Amennyiben a fennálló vita a Felhasználó és a Szolgáltató között nem rendeződik, az alábbi vitarendezési lehetőségek állnak rendelkezésre a Felhasználó számára:

   • Panaszétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.
   • Békéltető Testület
   • Bírósági eljárás polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Budapest, 2022. november 30.